ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

Η πυρκαγιά της Πεντέλης προχωρεί ακατασχέτως προς τον Μαραθώνα


Τετάρτη 02/07/1908Τηλεφώνημα εκ Πικερμίου προς την διεύθυνσιν της αστυνομίας ανήγγειλεν ότι η πυρκαϊά εις το δάσος Σκουζέ εξακολουθεί επεκταθείσα μέχρι της θέσεως Τράφες. Ο πνέων βόρειος άνεμος υποβοηθεί σημαντικώς το καταστρετικόν πυρ. Το απόγευμα εστάλη εις την Διεύθυνσιν τηλεγράφημα δια του οποίου ο αστυνόμος κ. Κωνσταντινίδης αγγέλλει ότι το πυρ αντί να περιορίζεται λαμβάνει μεγαλειτέρας διαστάσεις. Η φλογισμένη έκτασις υπερβαίνει τας 50 χιλιάδας στρέμματα. Οι αποσταλέντες δύο λόχοι του μηχανικού δεν είνε αρκετοί διά να εντοπίσουν το πυρ. Ο κ. Κωνσταντινίδης ζητεί και άλλην ενίσχυσιν, η οποία αναχωρεί αποτελουμένη από δύο λόχους σήμερον την πρωίαν. Μέχρι της νυκτός το πυρ εξηκολούθει ακατάσχετον ν’ αποτεφρώνη χιλιάδας όλας δένδρων. Αι ζημίαι είνε παμμέγισται μη δυνάμεναι μέχρι της ώρας να υπολογισθώσιν.


ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ


Νεώτερον τηλεγράφημα εκ Πικερμίου ανήγγειλεν ότι η πυρκαϊά το απόγευμα έλαβε τρομακτικωτέρας έτι διαστάσεις. Το πυρ διαρκώς εξαπλούμενον προχωρεί προς το Χαρβάτι, τον Μαραθώνα, το Πικέρμι και Αθήνας.


ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ


Κατόπιν της αληθώς τρομακτικής προόδου του πυρός το υπουργείον των Στρατιωτικών διέταξε το 1ον και 7ον πεζικά Συντάγματα, το 2ον και 3ον Πυροβολικόν και τα δύο τάγματα του μηχανικού ν’ αναχωρήσωσι προ του μεσονυκτίου δι’ εκτάκτου αμαξοστοιχίας εις Γέρακα.


Όντως δε χθες την 11,30 μ.μ. διαταχθέντες ανεχώρησαν οι δύο ούτοι λόχοι. Μεταμεσονύκτιοι πληροφορίαι εβεβαίουν ότι το πυρ ακατάσχετον προχωρεί αποτεφρούν μεγάλας ευθαλείς εκτάσεις. Πιστεύεται ότι κατόπιν της νέας ταύτης ισχυράς ενισχύσεως σήμερον θα κατωρθωθή η εκτόπισις του παμφάγου πυρός.
Πέμπτη 03/07/1908


Αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα εκ Πικερμίου προς της διεύθυνσιν της αστυνομίας ανήγγειλαν ότι το πυρ κατόπιν πολλών προσπαθειών του στρατού περιεστάλη. Παμμέγισττοι τάφροι ηνοίχθησαν πέριξ των καιομένων εκτάσεων, εμποδίζουσαι την μετάδοσιν των τεραστίων φλογών, παρ΄όλον τον ισχυρώς πνέοντα βόρειον άνεμον. Πιστεύεται ότι το πυρ θα κατασταλή εντελώς.


Παρασκευή 04/07/1908


Χθες το απόγευμα επανήλθεν από την Πεντέλην, όπου είχε μεταβή προς ενέργειαν ανακρίσεων διά την εκραγείσαν εκεί πυρκαϊάν του δάσους Πικερμίου, ο ανακριτής κ. Βρυάκος. Εκ των ανακρίσεων ας ενήργησεν ο κ. Βρυάκος, προκύπτει ότι δεν πρόκειται περί εμπρησμού αλλά ότι το πυρ θα ήρχισεν από κανέν σιγάρο κυνηγού τινός, όστις θα το έρριψεν εκεί όλως ανυπόπτως.


Αι εκ της πυρκαϊάς προελθούσαι καταστροφαί είνε παμμέγισται. Ως μας ανεκοίνωσεν ο ανακριτής κ. Βρυάκος κατεστράφησαν τα δάση Πικερμίου, Νταού, Πεντέλης, Καλλισίων, Χαιροτσακούλι και Χαρβατίου.


Το πυρ βοηθούμενον υπό του ισχυροτάτου πνέοντος ανέμου επροχώρησε μέχρι του κτήματος Βακαλοπούλου, μέρος του οποίου κατέστρεψεν, εσταμάτησε δε εις το κτήμα του κ. Καλλιφρονά, όπου πλέον κατορθώθη υπό των στρατιωτικών η κατάσβεσις του πυρός δι’ αντεμπρησμού, μέσον το οποίον μεταχειρίζονται εις απεγνωσμένας περιστάσεις πυρκαϊάς δασών.


Κατά τας συγκεντρωθείσας πληροφορίας του κ. Βρυάκου υπό του πυρός κατεστράφησαν 60.000 στρεμμάτων πεύκων, εκ των οποίων 40.000 ανήκουν εις τον κ. Σκουζέν.


από την εφημερίδα ΣΚΡΙΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: